CleverGroup tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

CleverGroup tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

(Date 2023-04-17 15:48:30)

Sáng ngày 15/4/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần CleverGroup đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp và uỷ quyền dự họp chiếm 90,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách dự họp. Cuộc họp được tổ chức với sự tham dự của các cổ đông công ty và thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

  • Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT;
  • Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thị Nga - Người Phụ trách quản trị Công ty;
  • Ban Kiểm phiếu:
    • Ông Bạch Dương - Giám đốc Công ty,
    • Trưởng Ban Bà Đỗ Thị Nga - Thành viên

Tại đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và thông qua như: thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023; phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động (ESOP); thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số hình ảnh trong cuộc họp

Khung cảnh Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023

Khung cảnh Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023

Các cổ đông đang thảo luận và đưa ra ý kiến

Các cổ đông cùng bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử về các nội dung thảo luận

Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần CleverGroup đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đều đồng ý tán thành với các nội dung được đưa ra thảo luận tại Đại hội.

 

<< Back: News